REDEGJØRELSE OM ARBEID MED ÅPENHETSLOVEN 2022/2023 ODDVAR BJELDE & CO AS

 

Innledning

Oddvar Bjelde & Co AS er merkeforhandler og merkeverksted for bilmerkene: Suzuki, Isuzu, Maxus og Byd. Virksomheten omfatter kjøp og salg av nye og brukte biler, delesalg og drift av mekanisk verk­sted. Forretningsvirksomheten er rettet både mot privat- og firma­kunder i Bergensregionen.

Selskapet er lokalisert i Indre Arna, Bergen kommune.

 

Retningslinjer og rutiner

Vedtak om implementering av retningslinjer og rutiner som sikrer at selskapet etterlever krav og intensjoner i Åpenhetsloven er fattet av styret i Oddvar Bjelde & Co AS.

Det er utarbeidet rutiner og prosedyrer som beskriver ansvarsforhold knyttet til gjennomføring av avviksanalyser (GAP-analyser), risikoanalyser, kartlegging og klassifisering av leverandører samt risiko- og aktsomhetsvurderinger. Alle medarbeidere med ansvar for innkjøp av varer og tjenester er kjent med lovens intensjon og innhold i de til enhver tid gjeldende rutiner og prosedyrer. Informasjon om arbeidet med Åpenhetsloven er gjort kjent for alle medarbeidere.

 

Mulige negative konsekvenser av vår aktivitet

Det er ulike risiko og konsekvenser knyttet til de forskjellige bransjer. Som forhandler av nye og brukte biler og bilrelaterte tjenester har vi i vårt arbeid støttet vår risikovurdering på de arbeider som er utført av Swedwatch i 2020 på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), «Risikovurdering: Biler og andre kjøretøy».

Dette omhandler risiko og mulige negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved utvinning av råvarer benyttet i komponenter, produksjon av komponenter og sammenstilling/montering av komponenter ved fabrikk til komplette kjøretøy.

Oddvar Bjelde & Co AS har i 2022 foretatt innkjøp og mottatt leveranser fra totalt ca 290 leverandører til en samlet verdi på i overkant av 266 mill kroner.

Av dette utgjør om lag 263 mill kroner leveranse av biler og deler produsert hovedsakelig i Europa og Asia gjennom våre hovedleverandører.

Resterende 3 mill kroner er kjøp og leveranser av utstyr og tjenester fra nasjonale og lokale leverandører. Her vil mulige negative forhold være knyttet til arbeidsmiljø og arbeideres rettigheter hos leverandører av bilpleie, billakkering, biloppretting og transporttjenester.

 

Utførte tiltak

Basert på en gjennomgang av våre leverandører og hvilke påvirkningsmuligheter vi mener å ha i den enkelte leverandørkjede, og omfang av våre innkjøp, er det gjennomført aktsomhets­vurdering og risikoanalyse. Det er innhentet opplysninger fra de mest relevante leverandører.

Videre tiltak i arbeidet med implementering og oppfølging av Åpenhetsloven vil være i tett dialog med vår hovedleverandør/importør av nye biler for å avdekke og samstemme videre handlinger i deres leverandørkjede. Vi tar også sikte på å benytte de verktøy og hjelpemiddel som vil bli gjort tilgjenge­lige gjennom vår bransjetilknytning til NHO/NBF.

I den grad det vil være aktuelt å foreta anskaffelser hos nye leverandører vil dette være etter at det er foretatt en risiko- og aktsomhetsvurdering av den aktuelle leverandør og dennes pro­-dukt eller tjeneste.

Alle eksterne henvendelser relatert til vår virksomhet og som er knyttet til vårt arbeid med Åpenhetsloven kan sendes skriftlig til: firmapost@oddvarbjelde.no

Alle henvendelser blir håndtert av Daglig leder i selskapet og svar på henvendelse skal foreligge innen 3 uker etter at denne er mottatt.

Indre Arna, 16. juni 2023